Đền thờ Mai An Tiêm

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đền thờ Mai An Tiêm