Đền thờ Lê Thị Hoa

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đền thờ Lê Thị Hoa