Đền thờ Lê Lợi

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đền thờ Lê Lợi