Bia Vĩnh Lăng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Bia Vĩnh Lăng