Suối Tiên Thái Nguyên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Suối Tiên