Suối Cửa Tử

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Suối Cửa Tử