Mái đá Ngườm

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Mái đá Ngườm