Hồ Vai Miễu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Vai Miễu