Hồ Suối Lạnh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Suối Lạnh