Hang Phượng Hoàng – Suối Mỏ Gà

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hang Phượng Hoàng – Suối Mỏ Gà