Hang Phiêng Tung (Miệng Hổ)

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hang Phiêng Tung (Miệng Hổ)