Đình Hộ Lệnh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đình Hộ Lệnh