Đền Lục Giáp

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Lục Giáp