Đền Đuổm – Núi Đuổm

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Đuổm – Núi Đuổm