Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam