Nhà thờ Bác Trạch

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Nhà thờ Bác Trạch