Đền Đồng Xâm và làng chạm bạc Đồng Xâm

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đền Đồng Xâm và làng chạm bạc Đồng Xâm