Biển Cồn Đen

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Biển Cồn Đen