Tòa thánh Tây Ninh

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Tòa thánh Tây Ninh