Hồ Dầu Tiếng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Hồ Dầu Tiếng