Di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Tua Hai

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Tua Hai