Sân bay Nà Sản

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Sân bay Nà Sản