Rừng thông Noong Cốp

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Rừng thông Noong Cốp