Rừng thông Bản Áng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Rừng thông Bản Áng