Ngọc Chiến

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Ngọc Chiến