Hồ Chiềng Khoi

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Hồ Chiềng Khoi