Hang Thẩm Tét Toòng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Hang Thẩm Tét Toòng