Di tích văn bia Quế Lâm Ngự Chế

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Di tích văn bia Quế Lâm Ngự Chế