Đền thờ Nàng Han (Linh Sơn – Thủy Từ)

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đền thờ Nàng Han (Linh Sơn – Thủy Từ)