Cửa khẩu Lóng Sập

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cửa khẩu Lóng Sập