Bản Thung Cuông (Thông Cuông)

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Thung Cuông (Thông Cuông)