Bản Mòng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Mòng