Bản Hua Tạt

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Hua Tạt