Bản Cát Lình

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Cát Lình