Chùa Kh’leang

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chùa Kh’leang