Chợ nổi Ngã Năm

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chợ nổi Ngã Năm