Bảo tàng Khme

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bảo tàng Khme