Núi Talung, núi Klu

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Núi Talung, núi Klu