Địa đạo Vịnh Mốc

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Địa đạo Vịnh Mốc