Đảo Cồn Cỏ

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đảo Cồn Cỏ