Đảo Tuần Châu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đảo Tuần Châu