Đèo Vi Ô Lắc

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Đèo Vi Ô Lắc