Ba Tân Gân ( Ba Làng An) – Bình Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Ba Tân Gân ( Ba Làng An) – Bình Sơn