Làng rau Trà Quế

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Làng rau Trà Quế