Đồi chè Đông Giang

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Đồi chè Đông Giang