Vũng Chùa – Đảo Yến

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Vũng Chùa – Đảo Yến