Suối khoáng nóng Bang

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Suối khoáng nóng Bang