Sông Nhật Lệ

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Sông Nhật Lệ