Núi Thần Đinh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Núi Thần Đinh