Hang Sơn Đoòng

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Hang Sơn Đoòng